O firmie

Firma archeologiczna „Archeo” Monika Broszko - ma na celu wykonywanie archeologicznych nadzorów i badań niezbędnych podczas prowadzenia inwestycji budowlano-ziemno-konserwatorskich na terenie miast objętych opieką konserwatorską oraz stanowisk archeologicznych w woj. podkarpackim. Od kilku lat prowadzę badania zarówno na dużych inwestycjach drogowych, badania w obrębie staromiejskich układów urbanistycznych, nadzory archeologiczne prowadzone w trakcie inwestycji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, czy telefonicznych, nadzory archeologiczne dotyczące renowacji murów obronnych i fos, a także związanych z budownictwem mieszkaniowym .

Doświadczenie zawodowe

2016 r. -  nadzór w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu (prace przy renowacji murów od ul. Panieńskiej) etap prac III
2016 r. - badania ratownicze w Cieszacinie Małym (pow. Jarosław)
2015r. - nadzór nad pracami konserwatorskimi w Opactwie Pobenedyktyńskim w Jarosławiu (prace przy baszcie nr 2).
2016 r.-  nadzór w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu (dawna Rezydencja Kapelanów) etap prac II.
2015 r. - prowadzenie badań archeologicznych w Nienadówce stan.13 (badania na autostradzie S-19).
2015r. - nadzór nad pracami konserwatorskimi w Opactwie Pobenedyktyńskim w Jarosławiu (badania przy odtworzeniu fosy i przy murach obronnych)
2015r. - nadzór podczas prac ziemnych w Medyce
2015r. - nadzór w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu (dawna Rezydencja Kapelanów), etap prac I.
2014r. - nadzór w Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu (przy kanalizacji, sieci wodociągowej i gazowej)
2014 r. - nadzór nad pracami konserwatorskimi w Opactwie Pobenedyktyńskim w Jarosławiu (prace przy odbudowie baszty i renowacji murów)
2014 r. - nadzór nad pracami budowlanymi w Mołodyczu na stan. 43 (pow. Jarosław)
2013 r. - nadzór nad pracami konserwatorskimi przy renowacji muru zabytkowego w Przeworsku
2013 r. -  nadzór archeologiczny nad pracami konserwatorsko-budowlanymi przy Opactwie Pobenedyktyńskim w Jarosławiu
2013 r. - kierowanie badaniami archeologicznymi na rynku w Chęcinach (woj. Świętokrzyskie).
2013 r. - prowadzenie badań ratowniczych w Radawie.
2012 r. -  prowadzenie badań archeologicznych w Dobkowicach stan.32
2012 r. - nadzór podczas prac w Ostrowie, gm. Przemyśl
2010 r. -  prowadzenie dokumentacji rysunkowej i technicznej podczas badań archeologicznych w Dobkowicach, stan. 32
2009 r. - prowadzenie dokumentacji rysunkowej i technicznej podczas badań archeologicznych w Przeworsku, stan. 78
2009 r.- praca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu
2008 r. - prowadzenie dokumentacji rysunkowej i technicznej podczas badań archeologicznych w Bratkowicach, stan. 8
2008 r. -  prowadzenie dokumentacji rysunkowej i technicznej podczas badań archeologicznych w Jarosławiu, stan. 158
2008 r.- praca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu
Od 2000 r. członek Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia,
1998 r. - nadzór nad wykopaliskami archeologiczno – architektonicznymi przeprowadzonymi na stanowisku nr 1 w Jarosławiu (mur klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Jezuickiej w Jarosławiu),
1998 r. - udział w wykopaliskach w Przemyślu pod kierunkiem mgr. A. Koperskiego,
1997 r. - udział w wykopaliskach na pl. Świętego Michała w Jarosławiu pod kierunkiem mgr J. Kociuby.
1997 r. - udział w pracach badawczych przeprowadzonych pod wodą i na lądzie na stanowisku w Ploteai i Trokai (Litwa),
1996 r. - udział w badaniach archeologicznych na Litwie (Ploteai),
1995 r. – uzyskanie patentu płetwonurka.
1995 r. - udział na wykopaliskach w Klasztorku koło Iławy,

Publikacje

1. 2009     Badania archeologiczne prowadzone w Jarosławiu w latach 1960-2009 [w:] Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (red. S. Czopek), Rzeszów, s. 199-208
2. 2011     Osiedla nawodne kultury kurhanów zachodniobałtyjskich we wczesnej epoce żelaza [w:] Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu (red. Małgorzata Rybicka), Rzeszów, s. 137-145
3. 2014    „Zarys rozwoju biblioteki Jezuickiej w Jarosławiu w latach 1573-1773” (w:)Rocznik SMJ w Jarosławiu
4. 2014    „ Sprowadzenie jezuitów do Jarosławia oraz ich wpływ na rozwój szkolnictwa w mieście” (w:)Rocznik SMJ w Jarosławiu
5. 2014 „Kafle z Jarosławia jako źródło do dziejów badań nad wykonywaniem szesnastowiecznych kafli” (w:) Archaeologia historia, tom.39/2014/1, Brno , s. 205-220.